Joga Zdravo Logo

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento dokument poskytuje informácie o tom, ako Klub Joga Zdravo, so sídlom na adrese Bartókova 2/D 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 659 324, zapísaná v registri občianskych združení ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo spisu: VVS/1-900/90-50410 (ďalej len „my“ alebo „ CENTRUM JOGA ZDRAVO“), spracúva osobné údaje získané o fyzických osobách vstupujúcich do priestorov monitorovaných kamerovým systémom a osôb iným spôsobom evidovaných pri vstupe do priestorov JOGA ZDRAVO prostredníctvom prevádzky kamerového systému a ako ďalej s týmito osobnými údajmi JOGA ZDRAVO nakladá a chráni ich.

Účelom týchto Zásad spracúvania osobných údajov kamerovým systémom (ďalej len „Zásady spracovania“) je informovať vás o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkou kamerového systému a ďalej vás informovať o vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť (bod 7).

Odporúčame vám starostlivo sa zoznámiť s týmito Zásadami spracúvania. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 

2. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných kamerovým systémom je Klub Joga Zdravo, so sídlom na adrese Bartókova 2/D 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 659 324, zapísaná v registri občianskych združení ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo spisu: VVS/1-900/90-50410  (ďalej len „my“ alebo „CENTRUM JOGA ZDRAVO“),

Operátorom kamerového systému, a teda sprostredkovateľom spracovania osobných údajov z kamerového systému, je Joga Zdravo s. r. o., so so sídlom na adrese Bartókova 2/D 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 606 897, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66313/B.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa údajov pre akékoľvek záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov sú:

Kontaktná adresa: Bartókova 2/D 811 02 Bratislava

Web stránka: www.jogazdravo.sk

E-mail: gdpr@jogazdravo.sk

Telefonický kontakt: +421 949 020 995

 

3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom kamerového systému so záznamom v rozsahu vašej podobizne zachytenej na kamerovom zázname, a to za nasledujúcimi účelmi:

  • Hlavným účelom spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému je zaistenie bezpečnosti všetkých osôb v CENTRE JOGA ZDRAVO.
  • Kamerový systém je prvým doporučeným bezpečnostným elektronickým prvkom, ktorý nám pomáha zaistiť vašu bezpečnosť po celú dobu pobytu v rámci jogového centra
  • Kamerový systém ďalej chráni návštevníkov jogového centra aj proti ďalším ohrozeniam bezpečnosti v dôsledku trestnej činnosti, rizikového správania, nehôd a ďalších rizík ohrozujúcich fyzickú bezpečnosť osôb.
  • Ďalším účelom spracúvania je ochrana majetku CENTRA JOGA ZDRAVO, ako aj majetku návštevníkov a dodávateľov jogového centra, najmä proti škodám spôsobeným trestnou činnosťou a vandalizmom.

Prostredníctvom kamerového systému môže dochádzať tiež ku spracúvaniu anonymizovaných údajov. Účelom spracúvania týchto údajov je zaistenie aktuálneho počtu návštevníkov v jogovom centre, a to pre štatistické účely spoločnosti CENTRUM JOGA ZDRAVO (jedná sa o anonymné údaje, ktoré nijak neidentifikujú konkrétne osoby).

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem CENTRA JOGA ZDRAVO v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívajúci v ochrane vyššie uvedených chránených hodnôt a záujmov.

 

4. POPIS KAMEROVÉHO SYSTÉMU A DOBA ULOŽENIA ZÁZNAMU 

 

Kamerový systém sa skladá z 6 kamier umiestnených v rámci CENTRA JOGA ZDRAAVO. Kamera nesníma priestory určené k výlučne súkromným úkonom a k priestorom kde sa poskytujú služby civčenia a iné služby, v ktorých môže dôjsť k narušeniu Vašej intímnej zóny. Priestor vstupu do jogového centra je pri vchode označený piktogramom kamery. Kamera sníma obraz farebne a nepretržite. Osobné údaje obsiahnuté na záznamoch z kamery sú uchovávané na záznamovom zariadení po dobu 14 dní, čo je doba nutná k tomu, aby sme mohli zistiť a prešetriť prípadný incident. Po uplynutí tejto doby sú tieto záznamy vymazané prepisom v slučke, alebo manuálne zmazané. Určité časti záznamu (vrátane osobných údajov v nich obsiahnutých) môžu byť ďalej selektívne uchovávané po dlhšiu dobu za účelom určenia výkonu alebo obhajoby našich právnych nárokov alebo z dôvodu iného oprávneného záujmu.

5. ZDIEĽANIE A PREDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

Záznamy z kamerového systému môžeme zdieľať s niektorými tretími stranami, ktoré zaisťujú našu bezpečnosť, alebo sú poverení na obhajobu našich právnych nárokov a ďalej s niektorými orgánmi verejnej moci. Tieto osoby sú tak v postavení spracovateľov osobných údajov alebo sú ďalšími prevádzkovateľmi. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s: 

  • Prevádzkovateľom kamerového systému spoločnosti CENTRUM JOGA ZDRAVO;
  • Externými právnymi zástupcami viazanými povinnosťou mlčanlivosti pre ochranu našich oprávnených záujmov;
  • Orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi či správnymi orgánmi v súlade s našimi zákonnými povinnosťami;

So sprostredkovateľmi spracúvania osobných údajov podľa predošlého odstavca, teda prevádzkovateľom kamerového systému, sme uzavreli zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá zaručuje prinajmenšom rovnakú úroveň ich ochrany ako tieto Zásady spracúvania.

 

6. ZABEZPEČENIE DÁT

Zaviedli sme a udržujeme primerané technické a organizačné oparenia, vnútorné kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou odpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre vás ako subjektu údajov. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Všetky prístupy oprávnených osôb ku kamerovým záznamom sú umožnené len v odôvodnených prípadoch. Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať prijatie primeraných krokov k zaisteniu zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom a školenie zamestnancov.

 

7. VAŠE PRÁVA AKO SUBJEKTU ÚDAJOV

Kamery snímajú vnútorné priestory CENTRA JOGA ZDRAVO všetky spoločné priestory, manipulačné priestory, vstupné dvere. Pokiaľ si prajete uplatniť akékoľvek zo svojich nižšie uvedených práv a/alebo získať príslušné informácie, kontaktujte nás prosím na kontaktných údajoch uvedených v článku 2 vyššie. Odpovieme vám do jedného mesiaca po obdŕžaní vašej žiadosti, pričom si však vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť až o dva mesiace.

7.1 Sprístupnenie osobných údajov

Máte právo požadovať informáciu o tom, či o vás spracúvame osobné údaje a v akom rozsahu. Taktiež máte právo požadovať, aby sme vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ďalšie osobné údaje týkajúce sa vašej osoby. Prístup k vašim údajom z kamerového systému, prípadne kópiu týchto údajov, vám budeme schopní poskytnúť iba v prípadoch, kedy nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody tretích osôb a zároveň budeme schopní na základe vami poskytnutých informácií identifikovať časť kamerového záznamu, ktorý obsahuje vaše osobné údaje. Práva tretích osôb budú nepriaznivo dotknuté najmä v prípadoch, kedy požadovaná časť kamerového záznamu bude obsahovať taktiež osobné údaje týchto tretích osôb.

7.2 Obmedzenie spracúvania

Pokiaľ nás požiadate o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, napr. v prípade, kedy spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie), a prípadne ich budeme spracúvať výlučne pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Pokiaľ dôjde ku zrušeniu obmedzenia a my budeme v spracúvaní vašich osobných údajov pokračovať, budeme vás o tom bez zbytočného odkladu informovať. Žiadosť o obmedzenie spracúvania môžete uplatniť na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

7.3 Námietky proti spracúvaniu

Proti spracúvaniu máte právo vzniesť námietky. Pokiaľ v takom prípade nepreukážeme naše závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, tieto údaje nebudeme ďalej spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme. 

Námietky proti spracúvaniu môžete vzniesť na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

7.4 Sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov

Máte právo podaťstažnosť týkajúcu sa nášho spracovania údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Internetové stránky úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Zdielať:

Naše novinky na dosah

Prihláste sa k odberu našich noviniek o výnimočných akciách v JOGA ZDRAVO.

Zadajte správnu emailovú adresu

Máte otázky?

Napíšte nám

Neváhajte a pošlite nám akékoľvek otázky. Radi na ne odpovieme.

Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Vyplnte toto políčko
Chyba vloženia súboru: - Súbor je veľký (MB) max. {{f.$errorParam}}
Pracujem...
Pracujem...
Adresa

Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

Navigovať
Telefónne číslo +421 948 303 353
Emailová adresa info@jogazdravo.sk
Otváracie hodiny štúdia

Po-Štv7:00 - 21:00
Piatok 7:00 - 12:00
Sobota 9:00 - 12:00
Nedeľa 9:00 - 12:00
18:00 - 21:00